e-mail

biuro@ogrodykwiecien.pl

kwiecien.ma@interia.pl

Telefon

785 827 689

514 009 560

Adres

Bobrowniki Małe 71

33-122 Wierzchosławice

 

Regulamin konkursu: 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Gospodarstwo ogrodnicze Jadwiga Kwiecień  (dalej zwany "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.ogrody-kwiecien.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która prawidłowo wypełni zadania konkursowe.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorai inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów konkursu jest bon o wartości 100zł do przeznaczenia na zakup choinki i innych roślin z gospodarstwa.
 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego facebook - Ogrody- kwiecień

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 21.11.2020 do 05.12.2020 

2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.ogrody-kwiecien.pl oraz na facebooku, na których została opublikowana informacja o konkursie dnia 6.12.2020

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Zadania konkursowe :

⭐️I. Wstaw w komentarzu pod postem na facebooku zdjęcie swojej ubiegłorocznej choinki bożonarodzeniowej/ samodzielnie wykonanych ozdób świątecznych / wieńców adwentowych bądź innych rzeczy związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
⭐️II. Udostępnić post publicznie.
⭐️III. Zaprosić do polubienia strony Ogrody- Kwiecień 3 osoby :)
 

3.2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 3.1.

3.3. Spośród uczestników, którzy prawidłowo zrealizują zadania konkursowe Komisja wybierze 1 osobę.

3.4. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w tym warunków, o których mowa w punktach 4.2 - 4.3.

3.5. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.

3.6. Organizator oświadcza, że podanie danych uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody. Dane uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych i do ich poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej oraz odbiorze nagrody przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na facebooku.

4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 danych niezbędnych do poinformowania o zwycięstwie, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.4. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę przez laureata w wyznaczonym terminie prawo do nagrody wygasa.

4.5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.6. Odbiór choinek za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość: Bobrowniki Małe 71.

Termin odbioru choinek: 07-23.12.2020 r.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksucywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu oraz zmiany daty i zasadogłoszenia wyników Konkursu.

5.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

Mikołajkowy konkurs - wygraj bon o wartości 100zł!

21 listopada 2020

biuro@ogrodykwiecien.pl

tel. 785 827 689

F.U.H. STOKROTKA